NORDISK SKUESPILLERÅD 

REFERAT FRA MØTE I NORDISK SKUESPILLERRÅD 

 

Tid: 24. og 25. november 2008 

Sted: Helsinki 

 

Tilstede: 

 

Sverige: Ulf Mårtens Teaterförbundet 

Minna Krok ” 

 

Danmark: Henrik Petersen Dansk Skuespillerforbund 

Bjørn Høgberg-Petersen ” 

 

Norge: Tone Øvrebø Johannessen Norske Dansekunstnere 

Grete Valstad ” 

Agnete G. Haaland Norsk Skuespillerforbund 

Janne Langaas ” 

Kirsti Camerer ” 

 

Finland: Mia Weckman Suomen Nättelijäliitto 

Janne Mikkonen „ 

Patrick Henriksen Finlands Svenska Skådespelarförbund 

Sami Hiltunen Danskonstnärsförbundet 

Sari Lakso ” 

Marja-Siska Vuorela ” 

 

Punkt 1. Dagsorden 

Norge har overtatt stafettpinnen som formannskap i Nordisk Skuespillerråd. Agnete G. Haaland ønsket velkommen til møtet, og ble gratulert med vervet som president i FIA. Hun hilste fra Anna Carlson, som dessverre ikke nådde fram til Helsinki på grunn av dårlig vær. Det ble foreslått 4 nye saker til dagsorden: Hedersprisens fremtid, Åpen prøvedans, orientering om servicebolaget i Sverige og eventuelt. 

 

Punkt 2. Godkjenning av referat fra siste møte i NSR i København 

Referatet ble godkjent. 

 

Punkt 3. Nasjonale rapporter 

Møteleder ba om at representantene begrenset seg til tillegg til rapportene og direkte spørsmål til rapportenes innhold. 

 

Finland. 

Finland orienterte om problemer med mottak av stipend for kunstnere og uklarhet om ansettelsesform for stipendiater. Disse blir betraktet som selvstendig næringsdrivende, og får derfor ikke sosial beskyttelse som ansatte. Dette har konsekvenser både for sykepenger, forsikringsordninger, og karensperiode etter stipendperiodens opphør. Problemet er tatt opp med myndighetene, og en håper å få til en lovendring for å rette på forholdet. 

 

Danmark. 

Arbeidsledighet

Henrik fortalte at arbeidsmarkedsmyndighetene i Danmark har strammet alvorlig til, noe som har fått store konsekvenser for skuespillere. Blant de 45.000 arbeidsledige i Danmark er det 15.000 kunstnere. Disse må nå ha 12 måneders sysselsetting, må søke arbeid uten avslutningsdato, og må sende 4 søknader om arbeid hver uke for å kvalifisere til arbeidsledighetstrygd. Situasjonen har delvis oppstått fordi det er 80.000 ledige jobber i Danmark. 

Henrik stilte spørsmål ved om de 15.000 kunstnerne virkelig er profesjonelle. DSF prøver å få til unntak for profesjonelle skuespillere.

Forbundet søker å finne arbeid av kortere varighet for skuespillere. Det er bevilget 2 millioner kroner for å bygge opp en jobb-bank av – på den ene side - skuespillere som kan påta seg oppdrag, og – på den andre side - firmaer som har behov for deres kompetanse. 

Det offentlige innser ikke, etter Henriks mening, at det om en tid også vil bli vanskelig å dekke stillinger i ”the arts and entertainment industry”, som er betydelig. Det er kunstnerne/kunstnerorganisasjonenes oppgave å gjøre politikerne oppmerksom på dette. 

En annen effekt av systemet er at lokalteatrene har vansker fordi de opererer med korttidskontrakter som ikke tilfredstiller de skjerpete kravene til arbeidsledighetstrygd, etc. Det fører til at mange skuespillere flytter til København, der arbeidsmulighetene er større. 

Den nederlandske modellen 

Henrik fortalte at de i Nederland har en allianse-lignende modell, der kunstnere er sikret 70% av minimumslønn i en periode på fire år. Når de først er tilknyttet ”alliansen”, må de vise til en progressiv lønnsutvikling i løpet av de fire årene. De kan også tjene 25% av beløpet uten å bli trukket i lønn. Ordningen er finansiert av kulturdepartementet i Nederland. 

DSF vil utarbeide et forslag til en dansk utgave av en ”skuespiller og danseallianse” basert på den nederlandske modellen, men slik at kurs- og etterutdanningsaspektet fra den svenske modellen kommer med. 

 

Norge 

Tone refererte at stilling for å utarbeide forslag til en norsk modell av en danser- og skuespillerallianse er utlyst med søknadsfrist 1. desember. 

Agnete fortalte om rettsaken forbundet fører på vegne av en skuespiller. Hun spilte i en film i l996 med en spesiell nakenscene. Hun fikk inn i kontrakt med produsenten at scenen ikke skulle vises ut av sin sammenheng. 

Det ble i fjor laget en parodi på denne scenen i en annen norsk film. I den forbindelse sendte NRK opptak av den opprinnelige scenen fra filmen. De påberopte seg sitatretten. Hovedpoenget i saken er at det ikke hadde vært nødvendig for NRK å vise scenen med frontal nakenhet for å få frem poenget – de kunne klippet scenen før dette, og likevel fått med poenget. NRK hevdet selv i retten at innslaget ble mer ”underholdene” når denne scenen blir tatt med. Dom faller i desember. 

 

Sverige 

Kollektivavtale for dansere 

Denne avtalen skal være klar i januar, og gjelder dansere i det frie feltet. Noen dansere er imot kollektivavtalen, men forbundet mener det er viktig å ha en slik avtale for å sikre anstendige arbeidsvilkår. 

 

Kulturpolitikk 

Det ble klaget på at nåværende regjering i Sverige mangler en kulturpolitikk. Regjeringen skal legge fram en kulturmelding, som Teaterförbundet ikke har store forhåpninger til. 

 

Sosialdemokratene, med Mona Salin og Marita Ulvskog i spissen, arrangerte et møte om kulturpoltitikk, der også Anna Carlson deltok. 

Ellers skal det lages en inntektsundersøkelse av kunstnere som skal presenteres til våren. 

Videre refererte Minna at det nå er 61 dansere i danseallianse, hvorav 9 er under 27. De under 27 er garantert å være i alliansen i ett år – de andre i 2. 

Det er også opprettet en musikerallianse med 12 musikere. 

 

Punkt 4 Reisekasse Nordisk Skuespillerråd 

Det ble vedtatt å opprette en reisekasse, slik at representanter fra forbund med lite midler kan søke om reisestøtte. Norsk Skuespillerforbund påtok seg å ha en konto for reisestøtte. 

Iban-nr.; NO91 8101 11 30666 

SWIFT: DABANO22 

Patrick påtok seg å undersøke om vi kan få nettverksstøtte fra Nordisk Råd 

 

Punkt 5 Oppfølging av FIA-kongress 

a) Twinning avtaler – evt. samordning 

På FIA-kongressen ble det oppfordret til å inngå såkalte Twinning avtaler mellom mer ressurssterke forbund og forbund som trenger støtte og oppbygging. 

Norge ble kontaktet av 3 land som ønsket å inngå slike avtaler: Tyrkia, Zimbabwe og Marokko, og lurte på om andre nordiske land har hatt lignende henvendelser. Det hadde de ikke. 

Det er naturlig at FIA sentralt går ut med en forespørsel om hvilke land som kan tenke seg å være vertskap for en organisasjon i et land som trenger støtte, og omvendt, og deretter sørger for at disse landene oppretter kontakt. Senere blir det opp til det enkelte land å legge opp samarbeidet. 

b) WIPO 

Bjørn orienterte om utvikling av diskusjonen om en audiovisuell avtale i WIPO. 

Avtalen strandet i 2000 ved at USA ikke ville underskrive artikkel 20 som prøvde å begrense overføring av rettigheter til produsentene. De øvrige 19 artiklene gikk gjennom. 

FIA har nå det standpunkt at forhandlingene bør gjenopptas med utgangspunkt i de 19 artiklene som ble vedtatt i 2000, og at artikkel 20 sløyfes. FIM støtter nå dette standpunktet, noe som er nytt, og positivt for FIA. 

Bjørn mente det må stilles 3 forutsetning for slike forhandlinger; 

1. Det må foreligge en tilbakemelding fra USA om at det kan forhandles på grunnlag av de 19 artiklene 

2. EU må være parat til å gå inn i dette selv om det koster europeerne penger som må overføres til USA, både når det gjelder kabel- og privatkopieringsvederlag. 

3. Oppkrevningsorganisasjonene må overtales til å være med. De støtter i utgangspunktet en traktat, men har store motforestillinger mot traktaten i nåværende form fordi den unnlater å løse en rekke problem, blant annet i lys av den tekniske utvikling. 

Det er på det siste punkt Bjørn mener at hver organisasjon har en jobb å gjøre i forhold til organisasjoner i våre respektive land. 

Nordisk Skuespillerråd tilskriver FIA og gjør det klart at vi støtter FIA-FIM, og at vi vil gjøre vår innflytelse gjeldende overfor våre respektive innkrevningsorganisasjoner. 

Bjørn lager forslag til tekst. 

c) Gender Project 

Agnete refererte at prosjektet er klart, og at det planlegges et felles europeisk lanseringsopplegg. 

d) Arbeidsgruppe for dansespørsmål 

Tone refererte at arbeidsgruppen for dansespørsmål skal møte i Brussel i desember og se på de to resolusjonene som gjaldt dans fra kongressen. 

Gruppen håper på å søke penger i EU. 

 

Punkt 6. Utviding av vernetiden i EU 

Bjørn orienterte om forslaget fra EU om utviding av vernetid for musikere fra 50 til 95 år. Forslaget omfatter kun innspilling på grammofon. FIM støtter forslaget. 

Selv om det er innvendinger til forslaget, er det viktig at FIAs organisasjoner støtter det, men slik at audiovisuelle produksjoner også er omfattet. 

 

Punkt 7. Digitalisering av arkiv og avtalelisens – status i de nordiske land 

Danmark har forhandlet fram en avtale med DR om utnyttelse av deres digitale materiale on demand. I løpet av 3 år vil rettighetsorganisasjonene motta 20 millioner i vederlag for denne bruken. 

I Norge har NORWACO blitt kontaktet av NRK som er interessert å inngå en avtale. NORWACO har søkt departementet om fullmakt til å være avtalepart. 

Det har vært en forhandlingsmøte og utveksling av synspunkt mellom partene, men siden har forhandlingene gått i stå. De vil bli gjenopptatt på nyåret. 

Sverige er åpen for avtale, men har ikke kommet i gang med forhandlinger. 

Finland har inngått en avtale om vederlag for bruk av digitale klipp. 

 

Punkt 8. Digital formidling av teater – trussel eller mulighet? 

Det er en trend at teater/operascener vil formidle forestillinger digitalt ved sending direkte på kino. Metropolitan i New York har gjort dette med stor suksess, og selger også 

DVDer fra forestillingene. 

Hva er situasjonen i Norden? 

Sverige: Forhandlet vederlag for slike sendinger for Dramaten og Operaen. 

Teaterförbundet har brukt rater i transmisjonsavtalen med SVT og lagt på 20% 

I privatteatre er det vanlig med tillegg i lønn. 

Norge: I Norge har Operaen inngått en avtale med sangere, etc. om økt årslønn på kr. 3.000 for retten til å transmittere. 

Danmark: Danskene tar opp dette når de forhandler – spør hva som er ønsket. 

Bjørn mente påslag i lønn er en dårlig idé, det er best at det er en relasjon mellom utnyttelse og betaling. 

Det var videre enighet om å undersøke hvordan teatrene utnytter klipp fra forestillinger i markedsføringsøyemed. 

 

Punkt 9. Herdersprisens fremtid 

Nordisk Skuespilleråds hederspris er hittil delt ut til Vigdis Finbogadottir, Liv Ulmann og Tomas Bolme. Det er ikke flere eksemplar igjen av hedersprisen, og Bjørn foreslo å bestille 3 nye skulpturer til kr. 50.000, som fordeles forbundene imellom. Han spør samtidig om fremtidig rett til å bruke formen til skulpturen. 

NSR sluttet seg til forslaget. 

 

Punkt 10 Prøvedans/auditions for dansere/skuespillere. 

NoDa, sammen med ProDans og Dansens Hus, har invitert dansere og 8 koreografer til åpen prøvedans. Hensikten er å vise frem yngre dansere til potensielle arbeidsgivere. NoDa ville gjerne vite om erfaringer i andre land med lignende arrangement. 

I Danmark har de et ”Show case” for musikalartister og operasangere. Dette er et arrangement med god oppslutning fra arbeidsgivere på feltet. Henrik tror at noe lignende vil komme for dansere. 

I Norge arrangeres en årlig åpen audition, der yngre skuespillere får anledning til å vise seg frem. Målgruppe er både teaterledere og castingbyråer. 

 

Punkt 11. Opprettelse av servicebolag etter svensk modell – kostnader og erfaringer 

I Norge har styret besluttet å se nærmere på opprettelse av et service-bolag etter svensk modell. Ulf sender ut informasjon om bolaget og hvordan det fungerer. 

 

Punkt 12. Eventuelt 

a) Tjenestedirektivet – konsekvenser for vår sektor? 

Det har vært en stor diskusjon i Norge om innføring av Tjenestedirektivet i norsk lov. 

Tone stilte spørsmål ved om direktivet ville ha negative konsekvenser for vår sektor. 

Bjørn mente at dette ikke ville være tilfellet. 

 

b) Gjestespill og samarbeidsproduksjoner 

I Norge er det en økende tendens til samarbeidsproduksjoner teatrene imellom, og lengre gjestespill fra et annet teater. 

Sverige har også merket denne økningen, men det finnes ikke faste regler for denne typen samarbeid. 

 

c) Støtte til CUBA 

Agnete minnet om oppfordringen fra CUBA på FIA-kongressen om å bevilge penger til gjenoppbygging av de ødelagte teatrene etter syklonen. NSF har bevilget kr. 20.000. 

 

d) Nakenbilder av skuespillere på nettet 

Nakenbilder av kvinnelige skuespillere på nett er et økende problem. Når dette oppdages er det viktig å gå til vertene av portalene for å få sidene vekk. De som legger ut bildene er ansvarlige. Men det er viktig å kontakte eierne av nettstedene, for de er ansvarlige dersom det ikke ryddes opp. 

 

Punkt 13. Møter 

a) Teknisk møte 

Det blir teknisk møte 21. januar i København. 

b) Nordisk møte våren 2009 

NSR prøver å få til møte på Færøene i mai. Foreløpige datoer; 5. og 6. mai. 

 

Oslo, 2008-11-27, kc