Referat Nordisk Skuespillerråd, mandag 12. og tirsdag 13.oktober 2009 i Oslo. 

 

Tilstede: 

Danmark: 

Mikael Waldorff 

Bjørn Høberg Petersen 

 

Finland: 

Finsk Skuespillerforbund: 

Elina Mäntylä 

Tiia-Lotta Lehterä 

Finske Dansekunstnere og Finsk svensk skuespillerforbund var forhindret fra å møte

 

Sverige: 

Anna Carlsson 

Jaan Kolk 

Ulf Mårtens 

 

Island: 

Randver Thorlaksson 

 

Færøyene: 

Marita Dalsgaard 

 

Norge: 

Fra NSF: 

Agnete G. Haaland 

Kirsti Camerer

 

Fra NoDa: 

Tone Øvrebø Johannessen (møteleder) 

Ulf Nilseng 

Grete Valstad (referent) 

 

 

1.Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende tillegg: 

Tillegg under pkt 4, rapport fra møtet i teknisk gruppe; YLE og arkivforhandlinger Tillegg under punkt 7 reisestøtte, Maritas arbeid med søknad til Kulturkontakt Nord. 

Tillegg under pkt 9, EuroFIA; NSR utarbeider felles støtteuttalelse til det Estlandske Skuespillerforbund 

Tillegg under nytt pkt 12. eventuelt: om agenter, om NSRs vedtekter.

 

2.Godkjenning referat Færøyene 8. - 9.juni: Referatet ble godkjent. 

 

3.Nasjonale rapporter.

Danmark:

Mikael rapporterte Danmark om at det er blitt forskjellig støtteordninger for teatrene,(ref rapport).

Første overenskomstforhandlingsmøte med DR i skal holdes i november. Her skal det ses på blant annet transmisjon av Opera. Danske operaproduksjoner er mye dyrere å transmittere (ca 500 000 kr til rettigheter) enn utenlandske produksjoner. Presisering av innskrenkning av rettigheter, rettigheter skal altså kun omfatte det DR trenger, visning + internett. 

DSF mister nå medlemmer pga finanskrisen.

 

Sverige

Anna rapporterte om at det utredes og utredes, men nå har første proposisjon på 13 år kommet. Den inneholder ikke så mye. Man har lyttet til kritikk etter utredningen, satt kunstpolitiske mål, Teateralliansen har fått en økning på 4 mill SKR.

Kunstnerne får mer ansvar for å skaffe egen inntekt.

Det er valg neste år og Teaterförbundet jobber for at kultur skal stå på dagsordenen.

Nå går mye midler til omfordeling, midler går fra statlig hold til regionale midler.

Film; her ønskes en helstatlig finansiering. Undersøkelse viser at svensker ser 2 filmer på kino og 50 filmer på andre medier pr. år. Regissører skal kunne søke penger uten produsent.

TF har gitt ut ”Guide til filmpolitikken”, utdelt på møtet. Anna har jobber for at filmarbeiderne skal høres.

Ulf: TF jobber også med avtale for transmisjoner.

Dansrapporten: Svens danskomité; vil bli ombygget til en selvstendig dansorganisasjon med danseinformasjon.

Jaan informerte om pensjoner: Det er på vei et forslag for institusjonene, dansere og sangere får radikalt forandrede pensjonsforhold, der de vil få såkalt omstillingstid i stedet for pensjon, 40 % av lønnen i fem år, gjelder også de på langtidskontrakt. 

Katalog for artister er omarbeidet. Den har fått god respons. TF står som eier. Det kan være aktuelt for interesserte land å dra nytte av denne, for eksempel gjennom leasingavtale.

 

Færøyene

Marita: informerte om at det jobbes med å få en pensjonsavtale for skuespillerne, de har også forhandlet lønn ved Nationaltheatret. Nasjonal scene får store økninger nå, de frie gruppene har ikke fått mer penger. 

Færøyene er en del av Danmark gjennom lovgivning blant annet, men Færøyene skal overta mer og mer styring selv. 

 

Finland

Elina: rapporterte at de nå driver med rådgivning og hjelp til medlemmene i større skala enn tidligere.

Forbundet ønsker å fornye websider, katalog og medlemsregister. Venter på statsbudsjettet, trolig positiv med økning på 9.5 %. Orkestrene har også fått mer statsstøtte. Det ventes lengre arbeidstid i teatrene, men det blir anledning til å avspasere.

 

Island

Randver: 34 % kutt i filmstøtte neste år. Island er preget av krisen. 5-7 % kutt i kulturinstitusjonene. Avtale med staten om frysing av lønninger. Mat har blitt 50 % dyrere. Publikumstallene har øket. 300 000, like mange som bor på Island har vært i teateret. Det kan tilskrives de dårlige tidene.

 

Norge

Agnete (NSF):Glad for at de rødgrønne vant valget i Norge. Alliansene kommer. Det er ventet masseoppsigelse ved Det Norske Teatret. Styret har fått fornyet tillit, pussig nok, da ledelsen ikke har hatt kontroll med økonomien. Dette rammer også frilansere som jobber ved teateret. 

Det er konflikt vedrørende studenter som jobber billig ved teatrene, teatrene bruker også voksne ”frivillige”. 

”Dele- ikke stjele”, samlet aksjon mot piratvirksomhet har vært vellykket.

NORWACOS ekspertgruppe har en vanskelig jobb med å utarbeide nytt fordelingssystem.

Likestilling; Mål for 2010, alle filmer skal ha 40% kvinneandel av manus, roller og regi. Hovedrolle er ikke del av avtalen. 

Tone (NoDa): Kulturkomiteen på stortinget blir ny, og i dag presenteres statsbudsjettet. 

Tone fortalte om konflikt med Det Norske Teateret vedrørende gratisarbeidende studenter, og Bjørn gjorde oss oppmerksom på at det i Danmark er slik at arbeidsretten kan idømme kompensasjonen til forbundet da studentene ikke har krevd lønn. Dette må undersøkes i forhold til regler i norsk arbeidsrett. Tone fortalte at lederutdanningen for kvinner nå er avsluttet. 17 kvinner har gjennomgått programmet. 

 

4.Teknisk møte

Mikael rapporterte fra møtet: 

-Video on demand: I Danmark arbeides det med forskjellige modeller, ønsker å bevare rettighetene,( tb-prod på internett,) for eksempel kan ”on-demand-rettigheter” plasseres i en fellesorganisasjon under CopyDan, slik at ingen kan forhandle seg vekk fra rettighetene sine.

Et felles nordisk stort problem er det at Tv-produksjoner ikke blir fullfinansiert av tv-selskapet, utenlandske tv- selskaper er medfinansiører og dermed blir det flere som kjøper rettighetene til produksjonen.

Den tekniske gruppen ved Mikael, Kirsti og Ulf utvikler innhold til et seminar om finansiering av tv-produksjoner. Seminaret holdes 17. februar i Stockholm; her skal det utveksles informasjon om avtaler i Norden i forkant. Man vil be en produsent om å innlede om produsentenes dilemmaer.

Agnete fortalte om Mauseth-saken; dommen i Lagmannsretten konkluderer med at nakenscenen ikke har vern fordi scenen referer en ”vanlig situasjon”. 

Kirsti: om arkivforhandlinger i NRK: Man føler at produsentene burde vært på andre siden av bordet. Det gjenstår å ta stilling til om arkivmaterialet kun skal ligge på NRKs nettside. NRK ønsker å tilgjengeliggjøre arkivmaterialet på flere flater; for eksempel Youtube, Get, og andre. NRK ønsker i så fall å ha redaktøransvaret. Mikael råder til kun å legge dette på en felles ”kulturarv- side”. Et kabelselskap har fått mulighet til å sende i broadcast-kvalitet, men dette betaler de for.

Repriser: Danskene har sine gamle avtaler, NRK ønsker å bli kvitt repriseavtalen fordi det er blitt for dyrt og inkludere repriser i arkivforhandlingene.

Elina: Det finske forbundet blir bedt om å ”glemme betaling for reprise” med argument om at avtaler om repriser ikke finnes i resten av Norden. Elina ønsker at alle forbund sender informasjon om hvor man står i dette temaet, definisjon på arkiv, lovparagrafer, og eventuelle avtaler. Mikael sender den danske avtalen om arkiv med DR til Elina.

 

5.Den kulturpolitiske situasjon i de forskjellige land, teater og dans.

Anna innledet om at TF også organiserer teknikere og administrativt personell. Det skiller TF fra de andre forbundene. Mange teatre hadde i fjor oppsigelsesforhandlinger. De som blir sagt opp er de som er fast ansatt, altså administrativt eller teknisk personell. I tillegg settes det opp færre produksjoner, og dermed blir det færre jobber for skuespillerne. I 2009 blir det spart i regionene, og dette har rammet både skole, helse og kultur. Ansvaret for regionteatrene flyttes mer og mer til regionene selv. Dette har medført nedkortning av prøvetider, resepsjonen er stengt om kvelden, teatersjefen har mistet sin sekretær og så videre, alle må spare!

Den svenske ministeren mener at å ikke kutte i kulturbudsjettet er å satse, jamfør skattelettepolitikk. Tilskudd til den frie scenekunsten skal holdes på samme nivå til 2012. 

Agnete anbefalte at penger til det svenske ”skapende skole”, parallell ordning til den norske ”skolesekken”, bør legges på høyest mulig nasjonalt nivå, hvis ikke pulveriseres midlene, og det blir ikke penger til å produsere kunst for de unge.

Kirsti informerte om at: Det er stort press på de ansatte i teatrene, teatrene ønsker færre faste stillinger, mens medlemmene er veldig opptatt av å beholde antall fast ansatte. NSF forhandler antall faste stillinger med det enkelte teater med utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven.

Mikael: I Danmark har de et særlig problem på danseområdet. De har derfor svært få kompanier. Tidligere kunne en danser trene og ha arbeidsledighetstrygd, det kan de ikke lenger.

Tone: Viste til Carte Blanche, Norges eneste regionale dansekompani, her dekker Staten 70% og kommunen/fylket dekker 30% av kostnadene.

Bjørn mente at Kulturløftet II, lød kjent, og kunne vise frem en t-shirt fra 80-tallet med krav om én prosent av kulturbudsjettet til kultur .

Marita vil skrive en artikkel, for å begrunne hvorfor man skal bruke mer penger på kultur i Færøyene og hun etterlyser argumenter og lignende tekster. Hun ble anbefalt å se på undersøkelsen gjort av Østlandsforskning: www.ostlandsforskning.no 

Anna: I Sverige er argumentet at kulturen har et egenverd.

Agnete minnet om at faste kontrakter er spesielt viktig for likestillingen, dersom kvinner på 40+ finnes på teateret må det også lages roller for dem.

Møtet forsatte tirsdag 13.10. Tilstede: alle

 

6.Fleksible teateroverenskomster

Mikael: Orienterte om forslag i Danmark om prosjektteater innenfor institusjonene der teatrene får redusert sine midler ved samarbeid med frie grupper.

Sverige: når man ansettes av teateret, går man på avtalen TF har med teatret. Er man ansatt i prosjekt eller innkjøpt produksjon, er det produksjonen selv som betaler, og da er ikke lønn eller arbeidstid avhengig av teateravtalen. 

Man reduserer ikke teaterets midler der det forekommer samarbeid.

En scene på Statsteatern i Stockholm brukes til frie grupper. Der er teknikere og annet personell sagt opp, for gruppene har med egne teknikere. Problemer med forskjellige avtaler ved samarbeidsprosjekter, arbeidstidsbestemmelser er forskjellige. Gruppene tar på seg ansvar som de ikke kan innfri, fordi de ikke får nok midler. Derfor er det nå færre samarbeidsprosjekter.

I Sverige finnes det også dansresidenser der en koreograf/gruppe får lokaler og teknikk, men gruppen betaler danserne.

Tone: Riksteateret ansetter dansere på NoDas avtale når de skal sende en frigruppeproduksjon på turné. Ved Dansens Hus har ikke NoDa avtale, der ansetter og betaler gruppene danserne, men Dansens Hus betaler et beløp til gruppen. Det er vanskelig å få til samarbeid med institusjonene for dansegrupper. I de tilfeller vi kjenner til betaler teateret teknikk og PR, gruppene betaler danserne. Gruppene har ikke arbeidstidsbestemmelser eller avtale med forbundet. 

Agnete delte ut et hefte som de har utarbeidet med teatrenes organisasjon vedr samarbeidsprosjekter. 

Mikael vil gjerne ha statistikk på antall faste og frilansere ved institusjonene i de andre landene. Kirsti sender over statistikk fra Norge.

Bjørn: Det er ikke fleksibilitet i avtalene. Dersom teateret lager produksjonen skal teateravtalen følges. Det duger ikke å følge andre prinsipper når man bruker ”andre midler”.

 

7.Reisestøtteordningen for NSR

Reisekassen i NSR. Møtet er enig om at reisekassen beholdes hos NSF og de forbund som har vanskelig økonomi kan søke om reisestøtte til NSR-møter.

Kulturkontakt Nord- nettverkstøtte:

Marita har laget utkast til søknad. Hun får ansvar for å skrive søknaden, og får innspill fra de andre landene. 

 

8.Regionalt seminar om likestilling, Stockholm den 14.12.2009 

Anna presiserte at dette ikke skal være et ”klagemøte”, men at representantene blir bedt om å snakke om konkrete tiltak som kan bedre likestillingen. Seminaret kan støtte 35 gjester med reise og opphold fra Norden. Norge og Island kan ikke dekkes av EU-midlene. Alle oppfordres til å finne gode deltakere til møtet.

 

9.EuroFIA

NSR støtter vårt Estiske søsterforbund mot innføring av ”work for hire” – prinsippet. NSR skriver en felles uttalelse. (Ansvar NoDa og NSF)

 

10. FIA

WIPO: Agnete og Bjørn orienterte om møtet i WIPO nylig. Det arbeides for at WIPO gjenopptar forhandlinger om en traktat for audiovisuelle produksjoner.

Regionale møter: Mikael og Agnete informerte om at FIA for tiden avholder en rekke regionale møter. 

Unesco: Agnete informerte om at FIA har anmodet UNESCO om å arrangere en feiring av 30-års jubileet for UNESCOs Rekommandasjon the Status of the artist.

 

11. Neste Møte:

Ble bestemt til Reykjavik, Island tirsdag 1. juni og onsdag 2. juni.

Tirsdag starter med teknisk møte fra morgenen, NSR-møte fra lunsj 1.6 til lunsjtid 2.6. 

 

12.Eventuelt

Elina: Susanna Ringbom fyller 70 år, det planlegges et surprise-party, og alle forbundene oppfordres til å sende en oppmerksomhet. Finnene kjøper blomster, vi sender alle kort, hver for oss. (søndag 25. oktober)

Om agenter:

Agnete: I Norge har de fleste skuespillere ikke kontrakter med agentene.(få agenter, men noen) 

Ulf orienterte om at TF har en samarbeidsavtale med agentfirma, men TF har ikke blandet seg i kontraktene, holder ellers et godt forhold til agentene. Et premiss er at agentene ikke skal jobbe med casting. De fleste svenske agenter forhandler kun lønn. Dette gjør også TF for en rimelig betaling.

Flere uttrykte at agenter ikke skal overta royalty.

Ulf sender den samarbeidsavtalen de har i Sverige til øvrige forbund.

Mikael: DSF har samtale med alle agenter og ønsker å lage en ”best practice” slik at forbundet kan anbefale agenter. Det blir problem med agenter dersom de tar provisjon og royalty, og særlig der agenten blir manager. Retningslinjene vil ta utgangspunkt i British Equitys retningslinjer. Mikael sender DSFs utkast til retningslinjer. Ellers funderes det på om det skal lages en liste over anbefalte agenter, eller en ”svarteliste” over ikke anbefalte agenter.

Allmenn oppfatning: Agentvirksomhet kombinert med castingvirksomhet er ikke akseptabelt!

Vedrørende NSRs vedtekter: Marita ønsker å inkludere Færøyene som medlemsland i vedtektene. Dette tas opp formelt på neste møte. 

Møtet ble avsluttet til kl 1130. 

 

Oppfølgingsliste: 

Alle organisasjoner sender snarest (festen er 25.10) et fødselsdagskort til Susanna Ringbom som feirer 70 år, pr post til Finsk Skuespillerforbund ved Elina. Elina og Patrick vil sørge for at hilsningene blir formidlet til Susanna. Elina kjøper en flott blomsterbukett fra NSR. 

Marita sender ut forslag til søknad til Kulturkontakt Nord om nettverksstøtte til NSR. Kommentarer/tilbakemeldinger sendes Marita innen 1.11. 

Mikael ferdigstiller en støtteerklæring fra NSR til Dansk Skuespillerforbund vedr teaterpolitikken i Danmark, (sender oss kopi) 

Vi husker alle å finne gode representanter til FIA gender møtet i Stocholm den 14.12. Se Annas e-post av 16.10, om antall m.v. 

Mikael sender ut DSFs utkast til retningslinjer for agentvirksomhet 

Mikael med assistanse fra Kirsti og Ulf planlegger seminar om finansiering av TVproduksjoner, med utenlandske finansiører og de implikasjoner dette får for avtaleverkene. 

Neste møte holdes i Reykjavik tirsdag 1. og onsdag 2. juni. Hrafnhildur har allerede forhåndsreservert hotellrom i sentrum på hotell Fron. Dere får en konkret henvendelse om dette i løpet av februar/mars. 

Norsk Skuespillerforbund administrerer NSRs interne reisestøtteordning, henvendelser om støtte til reise til møtet i Island sendes til Kirsti Camerer. 

Ulf sender ut samarbeidsavtalen TF har med agenter.