NORDISK TEATERUNION 

Styrelsemöte den 8 maj 2010 på Hotell Lundia, Lund 

Närvarande: 

Anna Carlson Sverige 

Ingrid Kyrö Sverige 

Tinna Gunlaugsdottir Island 

Jenny Pedersen Färöarna 

Barbara Christophersen Färöarna 

Pia Rosenbaum Danmark 

Pauliina Hulkko Finland 

Ann Mari Engel Sverige 

1. Mötets öppnande 

Anna Carlson hälsade alla välkomna. 

2. Utvärdering 

Diskuterades de nordiska arrangemangen under bibu. Man ansåg att det nordiska temat drunknade lite men att det ändå var bra att vara på festivalen. De nordiska gästspelen kom till genom NTU:s medverkan. Pjäspresentationerna fungerade bra, även om de kunde haft större publik uppslutning. De bidrog dock till att sprida pjäserna strategiskt och det passade mycket bra att vi valt pjäser för barn och ungdom. Prisutdelningen på festen gav god uppmärksamhet.

Ann Mari framhöll att den sammanlagda nordiska bidraget till mötet endast var 110 000 SEK och att det var nödvändigt med samarbete kring teatermötet. 

3 Framtiden för priset 

Diskuterades prisets framtid där ett förslag var att uppmana Nordiska Ministerrådet att ge litteraturpriset till en dramatiker då och då. 

Diskuterades hur texterna ska kunna spridas. Beslutades att de kan läggas ut på nätet som ett första steg. Alla länder måste då bekräfta rättigheterna för detta. 

Beslutades att finansiera prissumman genom att Danmark, Norge, Sverige och Finland betalar vardera 1000 €, medan Färöarna och Island betalar 500 € var. 

Ett förslag för framtiden var anordna ett möte mellan dramatikerna som nominerats. 

4 Det kulturpolitiska seminariet 

De flesta ansåg att presentationerna och debatten blev bra, även om alla medverkande inte var tillräckligt informerade på förhand om upplägget. En synpunkt var att varje land skulle ha presenterats, men kortare. Förklarades att avsikten var att lyfta fram intressanta exempel från andra länder för den huvudsakligen svenska publiken. 

Framfördes att språkfrågan är ett problem. Det är ibland svårt att förstå varandra mellan de nordiska länderna. Detta bör alltid beaktas, samtidigt som de nordiska mötena bör hållas på de nordiska språken. Seminarierna kunde ha tolkats till engelska, eftersom det också fanns flera utländska gäster. Ingrid Kyrö tyckte att bibu borde ha ordnat tolkning, men det fanns inte ekonomiska resurser till detta. 

5 Framtid: 

  • Efter en diskussion om NTU:s roll och det bristande stödet för nordiskt arbete beslutade styrelsen att NTU ska 
  • ställa samman en företeckning över alla nordiska samarbetsorgan inom scenkonsten 
  • göra en lista över behov kring mobilitet, samarbeten ,turnerande, dramatikutbyte m m 
  • fråga om alla samarbetsorganen kan ställa sig bakom en skrivelse till de olika nordiska myndigheterna 
  • göra en uppvaktning hos Nordiska Ministerrådet om behovet av stöd för samarbetet på vårt område 

Uppdrogs åt Ann Mari att göra detta under hösten. Ett förslag till skrivelse skickas ut till NTU's styrelse. 

Dan Henriksson informerade om de fria gruppernas nordiska nätverk för fri scenkonst, ”No borders” som träffas den 6 augusti i Tammerfors med temat Touring in the Nordic region. 

Nästa session är i Finland 2011 och att man planerat en scenkonstfestival, Scandinavian Performing Arts Conference. 

6 Nästa ordförandeland 

Ordförandeskapet för NTU övergår från nyår 2011 till Island. 

7 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir preliminärt den 16-17 oktober i Stockholm. 

Vid protokollet: Justeras: 

Ann Mari Engel Anna Carlson