Anteckningar från telefonmöte med NTU:s styrelse söndag 31 januari 2010 kl 15.00

Deltagare: 

Anna Carlson (ordförande) Pauliina Hulkko, Tinna Gunnlaugsdottir, Gunnvá Zachariasen, Ingrid Kyrö, Ann Mari Engel

1. Det nordiska dramatikerpriset.

Alla länder har nu nominerat varsin pjäs, inklusive Norge. En lista över nomineringar bifogas. Gunnvá informerade om att Färöarna på grund av ett missförstånd har nominerat en vuxenpjäs. Beslutades att ge Färöarna ytterligare en vecka för att eventuellt inkomma med en annan nominering. Beslutades att offentliggöra de nominerade pjäserna preliminärt måndag den 8 februari. Ann Mari skickar underlaget till varje union för spridning till nationella media.

Norges medverkan: styrelsen anser att man bör tillfråga Norge ifall de vill vara med och utse pristagare. Det ska inte vara någon från den nordiska juryn utan eventuellt annan representant för norskt teaterliv.

Inför styrelsemötet den 13-14 mars uppmanades ledamöterna fundera över vad som ska utgöra priset. Tidigare har det varit ca 5000 Euro som har fördelats mellan de nationella unionerna. Om prissumman ska kvarstå, måste varje land vara klara över att de kan stå för finansieringen.

2. Beslut angående det nordiska teatermötet 2010:

Ann Mari presenterade det svenska förslaget om att NTU ansvarar för två större arrangemang: 

Ett nordiskt kulturforum den 7 maj kl 13-17 samt presentationer från varje nordiskt land av den nominerade dramatikerna och den nationella dramatiken för barn och ungdom. Dessa presentationer ska läggas in i programmet under hela perioden 5-8 maj och vara högst 90 minuter långa. 

Vi har sökt medel från Nordiska Ministerrådet och Nordisk Kulturfond till dessa arrangemang men har ännu inga besked.

Till kulturforumet förslog Pauliina att inbjuda en person från undervisningsministeriet som också är sekreterare för utredningen om kulturens framtid. I paneldebatten föreslås Dan Henriksson eller Pauliina själv deltaga.

Tinna kan också medverka i debatten. Gunnva föreslår att bjuda in en politiker från Färöarna. 

Alla ombads att tänka vidare på deltagare till båda arrangemangen och meddela Ann Mari, som måste leverera texter till bibu-programmet under februari.

3. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte beslutades till den 13 till 14 mars, från lördag lunch till söndag ca kl 15.00 i Stockholm. En dagordning kommer att skickas ut.

Väcktes frågan om resefond för deltagare från Island och Färöarna. Enligt ett tidigare beslut ska frågan om en resefond aktualiseras när NTU:s ansamlade medel är slut. Eftersom det nu endast återstår ca 13 000 SEK av NTU:s medel så måste frågan aktualiseras. Till nästa möte och till det nordiska teatermötet uppmanades ledamöterna från Island och Färöarna att i första hand söka mobilitetsstöd från Kulturkontakt Nord, som finns på www.kknord.org. 

Sista ansökningsdag är 10.2 2010. Nästa ansökningsperiod öppnar 31.3 och stänger 21.4. 

I andra hand måste frågan åter tas upp inom NTU, så att resorna kan finansieras på något sätt.