Referat NSR, Reykavik 1. - 2. juni 2010 

 

Til stede: 

Danmark (DSF) 

Katja Elgaard Holm 

Mikael Waldorff 

Björn Höberg Petersen 

 

Sverige (TF) 

Anna Carlson 

Minna Krook 

Jaan Kolk 

Ulf Mårtens 

 

Finland 

Elina Mäntylä 

Patrick Henriksen 

Jenny Moilanen (STTL) 

 

Norge 

Fra NoDa: 

Tone Øvrebø Johannessen 

Grete Valstad 

Fra NSF: 

Agnete Haaland 

Kirsti Camerer 

 

Island 

Randver Thorlaksson 

 

Meldt forfall: Hauk Heyerdahl (NSF) og Marita Dalsgaard (Færøyene) 

 

1) Godkjenning og innkalling: 

Nye saker til dagsorden: 

Valg av nytt formannskap, Tone (nytt p 13) 

Morgentrening for skuespillere + teaterpris, Anna(punktene omtales i pause) 

Innkalling godkjent. 

 

2) Referat fra Oslo 12.-13./10 - 2009: Godkjent 

 

3) Rapporter 

Danmark: 

- Det er svært dårlige utsikter, politisk sett. Dagens regjering vil ikke satse på kunst og kultur. Et nytt lovforslag om dagpengeordningen reduserer dagpengeperioden fra 4 år til 2 år og opptjeningsmulighetene endres. Det varsles stor demonstrasjon om en uke. Regjeringen har begrenset muligheten til å trekke fra fagforeningskontingent. 

- Det har kommet en teaterlovsvisjon nå, nedsatt av den forrige kulturminister Mikkelsen, som innebærer en sentralisering av kulturmidlene. Nå må alle, også institusjonene søke om penger. Dette kan bli en ny lov, men forslaget skal på høring først. Ordningen skal ikke koste mer, men det skal produseres mye mer kunst. 

- Medieforlik; regjeringspartiet og Dansk folkeparti går inn for å begrense DRs monopol på radiostasjonene. Det er kommet mer penger til film og tv, men DR skal legge en betydelig større del av sin produksjon ut til private produsenter. 

- Mikael trer av som direktør etter sommeren, og går over til stilling som seniorkonsulent med ansvar for internasjonalt arbeid og opphavsrett. 

 

Sverige: 

- Kulturdiskusjonen i Sverige tar utgangspunkt i kulturutredingen, som foreslår en regionalisering av alle kulturmidler. Det frie feltet skal ikke inngå i regionaliseringen men fremdeles ligge under Kulturrådet. 

- Man strukturerer om, men tilfører ikke mer midler og ordningen trer i kraft etter jul. TF har bygget Regionsråd i 4 ulike regioner; Nord, Syd, Vest og Stockholm. 

- Valg i september; da vil politikerne sette kultur som kampsak. De rødgrønne skal presentere sitt program i juni. 

- 70% av brukere i Sverige er villig til å betale for nedlastninger. 

- Ny avtale for institusjonene blir ferdig i juni. 18 mnd- avtale. Avtalen forhandles uavhengig av pensjonsforhandlingene. 

- Resultatet av Riksdagsvalget er usikkert. Det er mulig at TF mister A-kassen. 

- Minna nevnte at ikke alle danseprosjekter er interessert i å være med i ”Skapande skola”, for kunstnere ønsker ikke alltid å legge pedagogisk til rette. 

- Ny organisasjon: Publikum, produsenter, alle kan være medlem. (Dans Aktion Nod Sverige) 

- Koreograflønnene ble hevet i årets oppgjør. 

- Daglig trening har startet en oppvarmingsklasse i tillegg til teknikklasse. Dette er blitt populært. 

- Dansalliansen: Ansatt 7 nye + 9 unge. 65 totalt, Teateralliansen har 125 skuespillere. 

- Dansalliansen har holdt audition for 4 koreografer og 30 dansere og har hatt koreografrettede kurs for koreografer; som Dramaturgi og arbeidsgiverkurs. 

- Teatrene interesserer seg for mulighetene i media; og det inngås en medieavtale som skal skille mellom virksomhet som generer inntekter og den som ikke generer inntekter. 

- Det er også i gang et ”televiseringsprosjekt”; SVT og teatrene har avtale om at SVT kan gjøre flere overføringer av forestillinger. Teatrene ser seg selv i større grad som medieprodusenter. 

 

Finland: Patrik presenterte finnenes rapport. 

- Regjeringen har bevilget 20 mill EUR til teatrene, men ingen av pengene har nådd skuespillerne. Arbeidstid/kveldsarbeide/ feriedager er fremdeles tema i forhandlinger. 

- En dags streik ble godt mottatt blant publikum. Forbundet var synlige i media, og media var på forbundets side. Det er 2 arbeidsgiverforeninger i teatrene. Dette gjør forhandlingene vanskeligere; en løsning i kollektiv avtale, resten i lokal avtale. 

- Sosiale medier samler 20 000 støtter for saken om opphavsrett. Elina poengterte at kampanjen og mediearbeidet har gitt mange kontakter innen media som kan brukes i andre saker. 

- Det er blitt skapt god entusiasme blant medlemmene. 

 

Island: Randver presenterte islendingenes rapport. 

- Tilstanden i Island har fått folk til å tenke på hva slags samfunn man vil ha. De ansvarlige for korrupsjon blir satt i fengsel, flere og flere. Kultur blir viktig for folket. 

- City theatre: Det er laget en avtale med en frysning av lønninger. 

- Filmindustrien venter kutt på ca 20% og ved Nationalteateret forventes kutt på 50%. Dette fører til et svært stramt market for utøvende kunstnere. 

- Ny konsertsal, for operaen, skal åpnes i 2011. Staten og Reykavik har tatt over eierskapet. 

 

Norge, NSF 

Agnete: 

- NSF har fokusert internt på medlemmer og tillitsmenn, og har laget håndbok for tillitsmenn. NSF jobber for å holde på tillitsmenn og lære opp de unge. Dette gis god respons. Alle teatre er hver sin krets, og frilanskretsen er delt opp i forskjellige fagområder, TV, film etc. Håndboken inneholder svar på spørsmål som medlemmene spør oss om mye. Vi har laget denne i stedet for medlemsblad. Trykksakene kan oppdateres. Vi fikk ikke støtte, og har betalt trykksakene selv. Et viktig arbeid for å engasjere frilanserne. Til høsten tas alle tillitsmenn på seminar på hotell. NSF prøver å få til prøvefri 2 dager til seminarvirksomhet for tillitsmenn. 

- Piratkopiering: NSF argumenterer for at årsverk går tapt. ”Gradert respons”, det handler om hvilke sanksjonsmuligheter man har overfor piratene. 

- Mauseth-dommen: NSF vant på alle punkter, og det er viktig for forbundet. Får forespørsel om flere saker fra medlemmene, og skal kjøre en sak mot en agent. (ref rapport) 

- Om agentvirksomhet; Ulf rådet til å pleie og gi råd til agenter slik at de holder avtalene. Mikael opplyste om at deres store agentbyrå Panorama er delt i to, det ene casting, det andre har agentvirksomhet. DSF har nå laget ”best praksis” og skal lage en positiv liste over agenter. Ulf fortalte at i Sverige har agentene stiftet en forening og ønsker å være motpart. 

- Kirsti fortalte at NRK/arkiv ønsker å kringkaste, og ikke bare ha ”on demand” tjeneste på nett. I tilfelle må det komme opp en sum i godtgjørelse. Individuell utbetaling. 

- Privatteater: Islands selskap ”Tre Saga” skal produsere i folketeateret (gamle operaen i Oslo) og har laget veldig bra avtaler. NSR sender Buddy Holly-kontrakt til Danmark og Sverige. 

 

Norge, NoDa, Tone: 

- Avtale Kunsthøgskolen, for dansere og koreografer går tregt. 

- Film-og TVprodusentene går like tregt. 

- ABM-Utvikling, samarbeid om katalog på nett er hevet. ABM-U har misligholdt samarbeidet og NoDa krever kompensasjon. 

- Grete orienterte om Åpen Prøvedans, 85 dansere og 30 koreografer 

- Tone orienterte om alliansearbeidet med NSF. 

- Statssekretæren åpnet NoDas generalforsamling og meldte om ”mindre mer penger generelt til kultur, da vi har fått en ”sparefinansminister”. 

- NoDa får inn ny kontormedarbeider i vikariat for Kathrine Hønningstad. Vikaren heter Live Rosenvinge Jackson. 

- Spørsmål om garantiinntekt: ca 180 000 i lønn pr år. Man får GI så lenge man er aktiv som kunstner.(et slags langtidsstipend) 

 

4) Vedtektsendring for å innlemme Færøyene som medlem i NSR. 

Vedtak: 

Det færøyske forbund er herved formelt opptatt som medlem i Nordisk Skuespillerråd. Dansk skuespillerforbund skal se på hele teksten i vedtektene til neste møte og foreslå endringer som samsvarer med dagens praksis. 

(Vedtektsutvalget) 

 

 

5)Den kulturpolitiske situasjonen i de Nordiske land. 

Anna: 

I Sverige utredes hvordan teaterinstitusjonene skal organiseres. To steder har institusjonene fått spesialiserte oppgaver, som formål teater for barn og unge etc, men institusjonene ligger såpass langt fra hverandre at dette blir en uhensiktsmessig politikk. 

 

Tone: 

Kulturministeren ønsker å styrke Kulturrådets autonomi og funksjoner. Det kommer til å vokse med 50 % og vi er spent på virkningen for dans og teater. 

 

Elina: 

I alle rapporter påpeker man kreativiteten og det flotte med kunst utenfor institusjonene, men i praksis blir de frie kunstnerne ikke prioritert. 

 

Katja: 

Vi håper at regjeringen vil tape valget om ett og et halvt år, fordi regjeringens kulturpolitiske prioriteringer og økonomisk poltikk fører til at de fattige blir fattigere og de rike blir rikere. 

 

6) Sextrakkassering 

Agnete: NSF har satt ut egen undersøkelse gjennom Telemarkforskning. Det kom opp mange saker i pressen i løpet av prosessen, men undersøkelsen vil si mer om situasjonen. 

 

Anna: Undersøkelsen ble gjort av Sveriges radio. Undersøkelsen gikk til alle medlemmer, 5000, men medieoppslagene ”glemte” å fortelle at funnene var beregnet ut fra de som hadde svart, og ikke ut fra alle 5000. Det er viktig å finne ut hva som foregår i dag. Mange tilfeller som ble rapportert var 20 år gamle. Vår holdning er at ett tilfelle er ett for mye. 

Ulla Svedin og Nina Stone holder kurs om emnet, Anna kan skaffe mer info om disse. 

 

Bjørn påpekte at det bør finnes forskere som vil gjøre slike undersøkelser. 

 

NSR - møte ONSDAG 2. juni 

 

7) Mausethdommen 

Agnete: Dommen viser at det er vern for utøvende kunstnere også når det gjelder sitat. Verdt å merke seg er at kontrakten var ugyldig i forhold til reservasjonsklausulen. (Skuespillere kan ikke reservere seg mot at enkelte scener ikke kan vises) 

NRK er ikke fornøyd og mener NSF bidrar til å innskrenke ytringsfriheten. Det har vært mye oppmerksomhet rundt saken. 

 

8) Fast ansettelse blant skuespillere og dansere 

Agnete: Antall faste stillinger i Norge står under press. Nationaltheatret har forespurt NSF om få redusere sitt antall faste 2 ganger, men NSF har sagt nei. 

Anna: Det er annerledes i Sverige; fra1974 til 98, var det slik at når du har vært ved institusjon i tre år ble man fast ansatt. Vi har ingen regel om fast antall stillinger på teatrene. 

På 90-tallet var alle ”like gamle”. Regelen om fast etter tre år forsvant. TF skal forhandle om antall faste. Om man ikke blir enig, skal antall fra 1. juni 1998 gjelde. I Sverige er en tredjedel fast ansatt. (Dramaten 40-50 faste) 

Det var nødvendig med 98-avtalen. Problemet i dag er store nedskjæringer og også antall korte kontrakter blir færre, man produserer mindre. Både arbeidsgivere og ansatte er enige om flere stillinger, det er finans (departementet) som er uenig og ønsker kutt. 

Jaan delte ut oversikt over antall fastansatte i Sverige. Det er flere ansatte i alliansen enn som er fast ansatt ved teatrene. 

Det meldtes om lignende tendenser, færre faste, eller færre årsverk generelt, i alle nordiske land. Møtet var enig om at det er viktig å arbeide for et godt antall faste stillinger fordi dersom teateret kun har frilansere vil ingen ansatte tørre å si fra om vanskelige saker. I tillegg er faste stillinger en måte å sikre voksne damer arbeid som skuespiller, noe som er viktig for å balansere det som vises ut til publikum. 

 

9) Euro- FIA 

Bjørn orienterte om det kommende FIA- møtet i Brussel neste uke. Et ordinært og ett om likestilling mellom kjønnene. Mange store spørsmål skal tas opp: 

- utfordring å få den store gruppen til å delta aktivt, 

- forlengelse av varighet for opphavsretten for musikere i audioproduksjoner, 

- status for selvstendig næringsdrivende, 

- Collecting socities: det bør sikres at rettighetshavere er medlem av forbund og representeres av forbundet i rettighetsorganisasjonene. EU foreslår individuelt medlemskap, 

WIPO- treaty: Bjørn orienterte; NSR vil ha en traktat med de 19 artikler, ikke mer, ikke mindre. 

Tone: et uformelt signal om at vi får EU-støtte for prosjektet om ”overgangsordninger for dansere”. 

 

10) FIA 

Anna: gender iquality seminar 

Det er holdt 5 regionale seminarer der man har samlet eksempler på ulikheter i Europa innen teater, film og TV. 

Vi satser på å grave frem eksempler på ”god practises” og en Gender - håndbok er under arbeid. Den skal være klar til møtet. Debatter og diskusjoner, 120 er invitert, arbeidsgivere, myndigheter etc. 

Bjørn: Man skal velge en ny Euro-FIA koordinator. 

Agnete: varslet om at sekretariatet i FIA er sårbart og at vi bør tenke på å finne en løsning for ekstra bemanning på kontoret. 

Agnete var på pressekonferanse vedrørende ulovlig fildeling med filmprodusentene i Brussels, EU-parlamentet og fikk god respons på talen hun holdt. 

Jaan: UNIMEI og FIA samarbeider om prosjekt i Latin-Amerika. 

Agnete: Island har fått bevilget støtte til FIA - kontingent fra NSR-kassen. 

 

11)Teknisk møte 

Møtet holdes i etterkant av dette møtet, så rapport kommer senere. Mikael vil jobbe for at seminaret som ble avlyst i april på grunn av asken vil bli holdt til høsten. 

 

12) Neste møte 

Teaterforbundet holder neste NSR - møte i Stockholm.2.+3. november. 

Reise på tirsdag morgen og hjem onsdag kveld. 

 

13)NSR- lederverv 

Sverige har formannskapet i to år fremover. 

 

Eventuelt: 

Morgentrening for skuespillere 

Agnete: Det Norske Teater, har holdt trening i 25 år. Finansiering startet ved teateret, Norsk skuespillersenter har tatt over, men nå går det med tap på grunn av dårlig oppmøte. Det er mange private treningstilbud å velge i, blant annet har Nationaltheatret avtale med et treningssenter. 

Katja: DSF- finansierer trening, sang, drama, etc. Skuespillerne får et klippekort som de kan bruke så mye de vil, 200 kr. For 3 mnd perioder. DSF ønsker å lage et ”actors studio”. DSF kan bruke eget lokale eller leie seg inn hos andre. Kostnad ca 3-400 000 kr, inkludert teknisk utstyr. Samarbeider med ”Forsøksstasjonen” 

Elina: ingen organiserte tilbud, men teatrene tilbyr gratis tilbud i yoga etc for tilsatte. Arbeidsgivere er positive til slike tilbud. 

Tone: PRODA, profesjonell dansetrening i Norge ønsker å samarbeide med virksomheter i Norden. Bruker mye gjestelærere som reiser rundt i verden. Tilbudet er gratis for brukerne. 

Jenny: morgentrening for dansere, ulike teknikker, rotering av lærere, 30EUR for et halvt år og 55 EUR for trening et helt år. Populært tilbud. 

Jaan: Sangertrening, har skaffet et antall pianister. ”Repertoirtrening” 

Katja: kurs i teateraudition, castere, og teaterdirektører kommer. For musikal, TV, film, dansere, og skuespillere. 

Kulturarbeidsformedlingen har også arrangert auditions, men de eldre er ikke alle begeistret, føler seg tvunget til å gå. 

Elina: 

Vi gir ulike typer kurs, blant annet ”speed-meeting”. 

 

Avslutning: 

Tone takket Randver for hans gjestfrihet og for et godt opphold i Reykavik. 

 

Oppfølgingsliste: 

  • NSF sender Buddy Holly-kontrakt til DSF og TF 
  • DSF ser på NSR-vedtektene til neste møte 
  • NoDa sender mail til Marita/forbundet på Færøyene om at de er formelt opptatt som medlem i NSR 
  • Mikael/Kirsti/Ulf – ny dato for TV-produsentseminar